Stanovy motocyklového klubu Holy Eagles

I. Úvodní ustanovení

Křesťanský motocyklový klub Holy Eagles (dále jen Holy Eagles) je dobrovolné společenství motorkářů vázané stanovami. Holy Eagles není sdruženo pod právní formu (o.s., o.p.s.).

II. Cíle a poslání klubu

Cílem Holy Eagles je sdružovat křesťanské a další slušné motorkáře za účelem společných vyjížděk a návštěv společenských a kulturních akcí. Klub vidí své poslání v poskytování zájmového společenství bez sociálně-patologických jevů, které se v motocyklových klubech vyskytují a poskytování prostoru pro zamýšlení se nad smyslem života. Holy Eagles nabízí duchovní zázemí v křesťanských církvích a sdílení víry.

III. Zásady klubu

1) Členové Holy Eagles respektují jeden druhého. Jedná se o respekt lidský (respektujeme lidské názory, schopnosti a obdarování) a také technický (nepovyšuj se nad jezdcem s nižší kubaturou a neponižuj se před jezdcem s vyšší kubaturou).

2) Členové Holy Eagles budují dobré jméno klubu. Na motorce jezdí bezpečně a jsou ohleduplní ke svému okolí i „plechovkářům“. To však nevylučuje bezpečnou jízdu s adrenalinem.

3) Členové Holy Eagles respektují dobrovolný charakter klubu. Náplň klubu se odvíjí od ochoty věnovat čas a prostředky jednotlivých členů klubu.

IV. Struktura klubu

Klub Holy Eagles je veden zakladateli klubu a výborem. Ti společně organizují aktivity klubu a rozhodují o jeho dění. Zakladatelé klubu a výbor spravuje agendu členů a sympatizantů.

1) Zakladateli klubu jsou:
Milan Haberl
Jiří Kubeš

Zakladatelé klubu nejsou voleni. V případě hrubého porušování stanov klubu, především zásad klubu nebo osobním životem ohrožující dosahování cílů klubu, je možný výmaz zakladate klubu (valná hromada, 2/3 hlasů). Ve výboru klubu musí být vždy alespoň jeden ze zakladatelů klubu.

2) Výbor klubu tvoří vždy alespoň tři aktivní členové Holy Eagles. Výbor má svého prezidenta a jeho zástupce – viceprezidenta. Prezidentem a viceprezidentem se může stát pouze člen výboru.

V. Volby

Volby probíhají v dvouletých intervalech, volí se členové výboru a následně nově zvolení členové výboru volí prezidenta a viceprezidenta. Volby mohou být tajné nebo veřejné, způsob volby určuje stávající výbor klubu.

1) Volby do výboru klubu probíhají vždy jednou za dva roky hlasováním stávajícího výboru klubu. Funkční období členů výboru je dvouleté. Počet členů výboru určuje stávající výbor.

2) Volby prezidenta a viceprezidenta probíhají vždy jednou za dva roky hlasováním nově zvolených členů výboru (funkční období prezidenta a viceprezidenta je dvouleté).

3) Nové funkce členů klubu jsou přidělovány hlasováním členů klubu.

VI. Přijímání členů

Noví členové jsou přijímáni z uchazečů o členství na základě hlasování členů klubu a to 1x ročně před přijímáním členů na konci sezóny. Své přijetí si uchazeč zasluhuje vlastní aktivitou v klubu. Před přijetím musí uchazeč splňovat tyto podmínky:

1) Uchazeč o členství musí vlastnit motocykl takové kubatury, aby svojí jízdou stačil běžnému tempu celé skupiny.
2) Uchazeč o členství musí být aktivním účastníkem vyjížděk a akcí.
3) Zájem uchazeče o členství musí být podložen dobrou komunikací, aktivitou v klubu a šíření dobrého jména klubu.
4) Součet kladných a záporných hlasů musí dosahovat nejméně 90 % zúčastněných. Uchazeči musí být schváleni nadpoloviční většinou hlasů.

VII. Vylučování členů

K vyloučení člena může dojít na základě hrubého porušování stanov klubu, především zásad klubu nebo osobním životem ohrožujícím dosahování cílů klubu, nebo neaktivitou v klubu trvající déle než 1 rok. K vyloučení člena dochází na základě hlasování výboru při běžném nebo mimořádném setkání výboru. Po vyloučení klubu ztrácí bývalý člen právo užívat výsostných znaků členů klubu.

VIII. Výsostné znaky

Sympatizanti, uchazeči o členství, členové, členové výboru, zakladatelé i funkční osoby výboru se vyznačují výsostnými znaky klubu. Mezi výsostné znaky klubu patří především klubové logo. Nošení výsostných znaků podléhá pravidlům stanov. Výsostné znaky nesmí být vyráběny samovýrobou. Výrobu, distribuci a prodej zajišťuje klub. Zisky z prodeje předmětů s výsostnými znaky náleží společnému fondu klubu.

Sympatizanti klubu a uchazeči o členství v klubu
Nečlenové klubu, kteří s klubem sympatizují a uchazeči o členství mohou nosit logo klubu umístěné na tričku, mikině, či dalším textilním oděvu a používat reklamní předměty klubu jako např. samolepky, letáky, propisky, pivní sklenice, hrníčky atp.

Členové klubu
Členové klubu mohou nosit kolečko s logem klubu (o maximální velikosti 12 cm) umístěné na levé přední straně vesty, bundy, kombinézy nebo jiného svrchního motooděvu. Na pravé straně mohou nosit obdelníkovou nášivku s názvem klubu, pod ní funkci, je-li přidělena (např.: prezident, v-prezident, secretary, treasurer, sgt. At arms, roadcaptain), Jsou také oprávněni označit svůj motocykl vlajkou se znakem klubu.

IX. Členské příspěvky

Členové klubu hradí roční členské příspěvky. Výši členských příspěvků navrhuje výbor, schválení probíhá hlasováním členů klubu.

Roční členské příspěvky se hradí vždy do konce února pokladníkovi.

Členské příspěvky jsou využívány za účelem dosahování cílů klubu. Jednotlivé výdaje z klubové pokladny schvaluje výbor klubu.

X. Vyhrazené právo

Výbor klubu si vyhrazuje právo změny stanov a to hlasováním se silnějším mandátem – min. 2/3 hlasů pro.

Výbor klubu
V Brně, dne 15. 6. 2013

Stanovy aktualizovány a odhlasovány dne 27. 9. 2019